ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
jt. juhtimissüsteemide alane
nõustamine ja koolitus.

Intact OÜ pakub järgmisi 2-päevaseid siseaudiitorite kursusi (nii avalikke kui firmades korraldatavaid):

 1. Kvaliteedijuhtimissüsteemi (ISO 9001) siseaudiitorite kursus 
 2. Integreeritud juhtimissüsteemi (ISO 9001 ja ISO 14001) siseaudiitorite kursus
 3. Integreeritud juhtimissüsteemi (ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001) siseaudiitorite kursus

Kursuste eesmärgid on järgmised:

 1. Selgitada kursusel osalejatele standardi(te)s ISO 9001, ISO 14001 ning ISO 45001 siseaudititele esitatud nõudeid
 2. Tutvustada kursusel osalejatele standardis ISO 19011 esitatud juhiseid
 3. Õpetada kursusel osalejaid siseauditeid ettevalmistama, läbi viima ning siseauditite aruannet koostama, kirjutama ja esitama
 4. Anda kursusel osalejatele juhtimissüsteemi siseauditite läbiviimise praktilisi oskusi

Kursus lõpeb eksamiga. Kursuse edukalt lõpetanud saavad tunnistuse.

Intact OÜ viib soovi korral firmades läbi siseaudiitorite värskenduskoolitusi, mille abil on võimalik töötajatel kunagi omandatud siseaudiitori kvalifikatsiooni värskendada ja edasi arendada

Intact OÜ viib soovi korral firmades läbi juhtimissüsteemide standardeid (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 jt.) ning juhtimissüstemide standarditega seotud standardeid (ISO 14031, ISO 19011 jt.) tutvustavaid koolitusi. Koolituse ajaline kestvus lepitakse eelnevalt kliendiga kokku. Levinumad on 1-päevased koolitused. Koolitusel osalejad saavad tunnistuse. 

Intact OÜ viib soovi korral firmades läbi töötervishoiu ja tööohutuse riskide hindamise koolitusi. Koolituse sisu on lühidalt järgmine:

 1. etapp: info kogumine töökeskkonna, tööprotsessi ja töötajate kohta
 2. etapp: töökeskkonna ohutegurite tuvastamine
 3. etapp: tuvastatud ohuteguritest tuleneva riski hindamine
 4. etapp: tegevused riskide kõrvaldamiseks või vähendamiseks
 5. etapp: riskihindamise dokumenteerimine

Koolitusel osalejad saavad tunnistuse.